Imprimare

ANUNȚ

Institutul National de Cercetare-Dezvoltare pentru Protectia Mediului București anunță organizarea concursului, în condiţiile Legii 319/2003, pentru ocuparea a 4 posturi de Asistent de Cercetare Științifică, vacante în cadrul proiectului complex cu denumirea TEHNOLOGII INOVATIVE DE PRODUCERE A ENERGIEI REGENERABILE DIN SURSE NATURALE INTEGRATE ÎN INSTALAŢII COMPLEXE-(TEACHERS), Proiect 1 ,,Optimizarea semnificativă a sistemelor complexe de producere a energiei regenerabile în zone costiere şi în ape curgătoare”, cod PN-III-P1.-1.2-PCCDI-2017-0406, nr. contract 81PCCDI/2018:

Asistent de Cercetare Științifică (ACS) – 4 posturi

Norma de lucru: normă întreagă (8 ore/zi, 40 ore/săptămână)

Perioada angajării: ianuarie 2019-septembrie 2020, perioadă determinată cu posibilitate de prelungire

Data ca care are loc concursul: 11.01.2019, ora 09:00

Locul desfășurării concursului: Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Protecția Mediului București, Splaiul Independenței, nr. 294, sector 6, cod poștal 060031

Înscrierea la concurs se face până la data de 08.01.2019.

 I.  Conținutul dosarului de candidatură:

 II.  Condiții specifice necesare pentru ocuparea posturilor de ACS

III.  Probe de selecție: probă scrisă (proba 1) urmată de interviu (proba 2) Ierarhizarea candidaților se face în ordinea descrescătoare a notei finale. Modul de calcul al notei finale este media aritmetică a notelor acordate de la 1 la 10, la probele 1 și  2.

 IV.  Tematica: este specifică domeniului de cercetare legat de obiectivele proiectului, respectiv îmbunătațirea unor tehnologii pentru realizarea unor modele funcționale de producerea energiei electrice prin utilizarea energiei regenerabile.

 V. Bibliografie

 Asistent de Cercetare Științifică (ACS)

Tematică:

  1.     Tipuri de instalații de valorificare a energiei eoliene și hidraulice;
  2.     Evaluarea impactului asupra mediului a unui parc eolian;
  3.     Sustenabilitatea mediului construit;
  4.     Reciclarea materialelor, modalitate principală de trecere la economia circulară.

 

Persoana de contact: Ionela Alina Voicu  - (This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.).

Informații suplimentare sunt disponibile la adresa: http://www.incdpm.ro/production/ro/ sau la tel. 021.305.26.00, de luni până vineri, în intervalul 13:00 – 14:00.