Campanii de formare şi conştientizare cu privire la potenţialele riscuri asupra mediului şi sănătăţii populaţiei asociate cu substanţele şi deşeurile periculoase (TARCHS)

Home Campanii de formare şi conştientizare cu privire la potenţialele riscuri asupra mediului şi sănătăţii populaţiei asociate cu substanţele şi deşeurile periculoase (TARCHS)
Substanțele și deșeurile periculoase prezintă un risc mare pentru mediu și sănătatea umană și necesită un regim strict de monitorizare și control. Conform regulamentului REACH privind substanțele chimice, substanțele clasificate ca fiind carcinogene, mutagene sau cu efecte toxice asupra reproducerii au nevoie de autorizație de utilizare sau de comercializare și trebuie elaborate măsuri de protecție a mediului față de efectele periculoase ale substanțelor. Directiva Cadru privind Deșeurile subliniază faptul că deșeurile periculoase au potențialul de a provoca daune asupra mediului și sănătății umane. Indiferent de sursă, dacă deșeurile periculoase nu sunt depozitate corespunzător, pot apărea riscuri pentru oameni și pot deteriora mediul. Drept rezultat, se efectuează controale stricte din punct de vedere al producerii, deplasării, gestiunii și recuperării sau depozitării. Lipsa de cunoștințe în privinţa legislației europene poate avea un impact semnificativ și ireversibil asupra mediului și sănătății umane.
 • Parteneri
  Promotor de proiect:
  Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Protecția Mediului
  (INCDPM), București, România
  Parteneri de proiect:
  1: Agenţia pentru Protecția Mediului Vrancea, Focşani, România
  2: Boost Global Innovation AS, Drammen, Norvegia
  3: InErgeo AS, Drammen, Norvegia
  4: Hjellnes Consult AS, Oslo, Norvegia
 • Responsabili de Proiect
  Eng. Deák György PhD. Habil, CSI
  Responsabil comunicare: Biochim. Chiriac Magdalena, CS I
  Expert implementare: Dr. chim. Ionescu Petra, CS II
 • Perioada de desfășurare
  07.2015 – 04.2017
 • Finanțat prin
  Proiect finanțat prin Granturi SEE, în cadrul Programului RO 04 – Reducerea Substanţelor Periculoase, Apelul nr. 2 – Campanii de formare și conștientizare
Obiective
Obiectivul general al proiectului este de a consolida capacitatea instituțională a agențiilor pentru protecția mediului din regiunea de dezvoltare Sud-Est și a celorlalte entități publice din regiune cu responsabilități în domeniul protecției mediului, pentru implementarea și aplicarea legislației și strategiilor europene privind substanțele și deșeurile periculoase, astfel încât să se poată asigura o mai bună monitorizare a substanțelor periculoase și reducerea impactului acestora atât asupra mediului, cât și asupra stării de sănătate a populației.

Obiective specifice

 • Creșterea capacității instituționale, a colaborării între autoritățile publice române și cele ale statului donator;
 • Creșterea nivelului de conștientizare asupra substanțelor și deșeurilor periculoase la nivel regional;
 • Minimizarea impactului substanțelor și deșeurilor periculoase asupra mediului și sănătății umane.
Rezultate
 • Instruirea și certificarea a 9 angajați ai autorităților publice în domeniul ecotoxicologiei și toxicologiei (instruire de lungă durată) la Universitatea de Ştiinţele Vieţii (Norvegia)
 • Realizarea a 2 proiecte pilot (toxicologie și ecotoxicologie) în cadrul Regiunii SE de către 9 cursanți
 • Campanie de conștientizare și informare a angajaților din autoritățile publice cu privire la necesitatea implementării legislației UE din domeniul substanțelor și deșeurilor periculoase și la necesitatea monitorizării substanțelor periculoase din mediu (pentru autorităţile publice din Regiunea de dezvoltare de SE)
 • Instruire de scurtă durată a 102 angajați ai autorităților publice din Regiunea de SE cu privire la implementarea legislației UE din domeniul substanțelor și deșeurilor periculoase
 • Campanie de conștientizare și informare a populației și a operatorilor economici din Regiunea de SE cu privire la riscurile asociate substanțelor și deșeurilor periculoase
 • Vizită de studiu în Norvegia a cursanţilor la instruirea de lungă durată
 • Vizită de lucru în Norvegia pentru 16 reprezentanţi ai cursanţilor la instruirea de scurtă durată şi ai partenerilor români
 • Buletine informative periodice, cu noutăţi din desfăşurarea proiectului, postate pe website
 • Broşura de diseminare, în care sunt descrise activităţile şi rezultatele proiectului, difuzată în cadrul seminarului de închidere
 • Broşura pentru autorităţile publice “Reglementări privind substanţele şi deşeurile periculoase”.
 • Ghid de bune practice: “Deşeuri periculoase – gestionare şi riscuri pentru mediu şi sănătate” publicat în română şi engleză
 • Film în care au fost prezentate principalele activități derulate și rezultatele obținute
 • 2 articole științifice în reviste indexate BDI