RAPORT DE INVESTIGARE privind „Localizarea ariei poluate, adâncimii acesteia, pentru stabilirea gradului de poluare și dispersie a poluanților în mediu înconjurător, cât și alte investigații în exteriorul depozitului de șlam galvanic semiîngropat” – fosta groapă de gunoi a Municipiului Focșani

Home RAPORT DE INVESTIGARE privind „Localizarea ariei poluate, adâncimii acesteia, pentru stabilirea gradului de poluare și dispersie a poluanților în mediu înconjurător, cât și alte investigații în exteriorul depozitului de șlam galvanic sem
Realizarea unui studiu în zona aferentă depozitului de șlam galvanic aflat în proprietatea Primăriei Municipiului Focșani, reiese ca urmare a realizării unui studiu anterior, pentru determinarea caracteristicilor fizico-chimice ale șlamului galvanic. Faptul că șlamul analizat a fost încadrat în categoria deşeurilor periculoase conform HG. 856/2002 privind evidenţa gestiunii deşeurilor şi pentru aprobarea listei cuprinzând deşeurile, inclusiv deşeurile periculoase, a rezultat necesitatea estimării potențialului risc de contaminare a terenului aferent și implicit a râului Milcov.
Astfel, pentru stabilirea gradului de poluare și dispersie a poluanților în mediul înconjurător, s-a propus realizarea unui nou raport de incestigare privind efectuarea de foraje manuale în exteriorul depozitului de șlam galvanic în vederea prelevării probelor de sol (până la o adâncime de aproximativ 2 m).
Studiul elaborat în anul 2016 de către experții INCDPM a evidențiat aria de interes și localizarea depozitului de șțam galvanic față de principalele zone cu risc de contaminare, metodologiile de lucru utilizate în vederea prelevării probelor și investigațiilor realizate in situ, proprietățile fizico-chimice ale probelor de sol și apă prelevate, prelucrarea și interpretarea datelor prin analiză integrată, matricii decizionale, precum și concluziile și recomandările rezultate prin coroborarea datelor și investigatilor de teren prezentate.
 • Responsabil de Proiect
  Ing. OLTEANU Marius Viorel, CS III
  Ing. NEACȘU Ionel, ACS
 • Finanțat prin
  Primăria municipiului Focșani
Obiective
Obiectivul general ale proiectului constă în determinarea ariei contaminate, prin măsurători in situ și analize chimice pe probele de sol și apă prelevate, din apropierea depozitului semiîngropat de șlam galvanic, urmărindu-se în special prezența și concentrația următoarelor elemente: Fe, Cr total, Zn, Cd, și ionii cian (CN-).
Obiectivele specifice ale proiectului au avut următoarele direcții:

 • identificarea ariei poluate și stabilirea gradului de poluare în apropierea depozitului de șlam galvanic;
 • stabilirii unei posibile arii de contaminare în zona de interes prin realizarea investigațiilor electrometrice suplimentare și măsurătorilor topometrice, precum și prelevarea probelor de sol și apă pentru analize fizice și chimice pentru creșterea nivelului de încredere decizional.
Rezultate
În urma realizării proiectului, s-au obținut următoarele rezultate:

 • Caracterizarea litologică a zonei investigate;
 • Indicatorii de calitate fizico-chimici ai probelor de sol prelevate;
 • Indicatorii de calitate chimici ai probelor de apă prelevate, atât de la suprafață cât și din pânza freatică;
 • Un model matematic 3D, în urma căruia au fost realizate hărți de dispersie pentru fiecare poluant analizat, cu nivel de încredere ridicat;
 • Delimitarea zonei contaminate, prin evidențierea concentrațiilor maxime ale fiecărui poluant pentru pentru fiecare foraj efectuat.
 • Estimarea volumului de sol contaminat cu cel puțin unul dintre poluanții analizați.