Program Nucleu (Schimbări climatice – Monitorizare sturioni – Probleme de mediu) RESCMANS PN 19 43

Home Program Nucleu (Schimbări climatice – Monitorizare sturioni – Probleme de mediu) RESCMANS PN 19 43
În corelare cu obiectivele prevăzute în Strategia Proprie de dezvoltare a institutului şi ,,Strategia naţională de cercetare, dezvoltare şi inovare 2014 – 2020 – SNCDI” scopul Programului Nucleu Schimbări Climatice – Monitorizare Sturioni – Probleme de Mediu – (RESCMANS) constă în derularea de activităţi multidisciplinare şi interdisciplinare de cercetare-dezvoltare-inovare de excelenţă în domeniul protecţiei mediului şi în domeniile conexe acestuia prin abordarea de problematici de o importanţă deosebită pentru România, precum problematica schimbărilor climatice, conservării speciilor periclitate din Dunărea de Jos, monitorizării hidrodinamice și hidromorfologice, modelării numerice, realizării unor materiale inovative ecologice, îndepărtării poluanţilor emergenţi din ape, prezenţei poluanților micro/nanostructurați în ecosistemele acvatice, gestiunii deşeurilor, tehnologiilor de valorificare a CO2, poluării aerului în marile aglomerări urbane, energiilor regenerabile, etc. sau de identificare a eventualelor riscuri de impact transfrontalier ce pot aduce prejudicii României, cum ar fi canalul Bâstroe, etc, promovând soluţii aplicative şi asumate în domeniul protecţiei mediului.
 • Parteneri
  Beneficiar: Ministerul Cercetării și Inovării
 • Responsabili de proiect
  Ing. Deák György PhD. Habil.
  Dr. ecol. Elena Holban
  Ing. Cristina Maria
  Ec. Simona Diana Fronescu
 • Perioadă
  2019 – 2022 (În desfășurare)
 • Finanțat prin
  Bugetul de Stat – Ministerul Cercetării și Inovării
Obiective
Obiectiv 1 – Schimbări Climatice

Cercetările din cadrul acestui obiectiv se vor axa pe:

 • identificarea măsurilor de adaptare și diminuare privind schimbările climatice cu scopul aplicării unor măsuri adecvate necesare atingerii țintelor de reducere a GES asumate la nivel național;
 • evaluarea impactului măsurilor de adaptare/diminuare privind schimbările climatice asupra ecosistemelor și a serviciilor oferite de acestea.

Obiectiv 2 – Biodiversitate/Sturioni

Cercetările din cadrul acestui obiectiv se vor axa pe:

 • identificarea unei metode de determinare a vârstei sturionilor minim invazivă.
 • inventarierea ihtiofaunei de pe cursul inferior al Dunării prin efectuarea de pescuit științific.
 • monitorizarea intensivă a zonelor afectate de amenajări hidrotehnice și identificarea vitezei de înot a sturionilor care ar reprezenta o noutate în ceea ce privește monitorizarea comportamentului sturionilor.
 • înființarea unor zone pilot în locații ce pot reprezenta posibile habitate de reproducere propice speciilor de sturioni.
 • realizarea de pescuit științific în vederea capturării de puiet provenit din reproducerea naturală a speciilor sălbatice și după caz marcarea ultrasonică a acestor cu scopul urmării traseului urmat de aceștia către habitatele propice dezvoltării din Marea Neagră.
 • monitorizarea comportamentului sturionilor pe parcursul a 4 ani de cercetări în care se urmărește marcarea cu mărci ultrasonice a minim 100 de exemplare/an aparținând celor 4 specii.
 • realizarea de monitorizări individuale ale sturionilor marcați ultrasonic în vederea identificării comportamentului
 • schimb de experiență româno-american prin susținerea de către Ministerul Cercetării și Inovării a unei vizite a cercetătorilor INCDPM București implicați în activitatea de monitorizare a sturionilor în Statele
 • Unite ale Americii prin colaborarea cu Dr. Dewayne Allen Fox în vederea dezvoltării orizonturilor cercetării românești în ceea ce privește monitorizarea sturionilor.

Obiectiv 3 – Monitorizarea hidromorfologică și modele fizice numerice

Propunerile de proiecte din cadrul acestui obiectiv se vor axa pe cercetări privind:

 • crearea unei baze de date cu imagini satelitare disponibile pentru Delta Dunării și actualizarea ei permanentă odată cu apariția unor date noi pe baza căreia se vor localiza, identifica și carta ariile cu modificări în vederea evaluării dinamicii spațio-temporale ale acestora
 • dezvoltarea, calibrarea și validarea unui model numeric hidrodinamic și morfohidrodinamic pentru zona Chilia – Bâstroe – Stambulul Vechi pe baza măsurătorilor in situ
  realizarea de prognoze pe termen scurt și mediu cu privire la tendințele modificărilor morfodinamice pentru zona Chilia – Bâstroe – Stambulul Vechi pe bază de scenarii (scenariu “worst case”, scenariu „best case”)
 • analiza dinamicii spațio-temporale a modificărilor morfohidrodinamice din zona Chilia – Bâstroe pe baza măsurătorilor in situ, a rezultatelor obținute din simulările numerice și a datelor satelitare reprezentate printr-o matrice comparativă
 • realizarea evaluării impactului modificărilor morfohidrodinamice asupra traseelor de migraţie şi habitatelor speciilor de sturioni din zona Chilia – Bâstroe – Stambulul Vechi
 • materiale cartografice-reprezentări grafice și baze de date privind situația naturală a sectorului cuprins între Izvoarele – Vadu Oii.
 • Hărți GIS și imagini satelitare în ceea ce privește monitorizarea condițiilor hidrodinamice și hidromorfologice realizate în zona de studiu;
 • realizarea unui model fizic pentru studiul condițiilor generale, respectiv a unui model numeric calibrat si validat pentru studiul condițiilor particulare de detaliu ținând cont de complementaritatea acestor simulări;
 • identificarea zonelor de risc pentru navigație și realizarea ,,amprentelor” hidromorfologice în funcție de debite și corelat cu scenarii de schimbări climatice (condiții de secetă – inundații);
 • realizarea de prognoze privind impactul în timp a construcțiilor hidrotehnice actuale în vederea eliminării riscului de întrerupere a traseelor de migrare a sturionilor;
 • realizarea de prognoze privind impactul în timp a implementării în viitor a unor soluții hidrotehnice care să asigure rezolvarea problematicii de redistribuire de debite bratul Bala vs Dunărea Veche având în vedere condiția sine-qua-non de menținere deschisă a traseelor de migrație a sturionilor în zona investigată;
 • realizarea ,,amprentelor,, hidromorfologice în zona investigată precum și prognoza evoluțiilor acestora în vederea eliminării riscului de blocare a traseelor de navigație și implicit de migrare a sturionilor;
 • elaborarea de măsuri care să asigure condițiile de navigabilitate pe tronsonul investigat în condițiile simulării impactului în timp a soluției de tip DKLB – C, colaborat cu existența zonelor de risc “amprentate” hidromorfologic;
 • diseminarea prin participări la conferințe naționale/internaționale și/sau publicații în reviste din domeniu indexate în baze de date internaționale (ISI sau BDI);
  elaborarea de brevete a soluțiilor tehnice asumate.

Obiectiv 4 – Calitatea apei și a sedimentelor

Propunerile de proiecte din cadrul acestui obiectiv se vor axa pe cercetări privind:

 • evaluarea nivelului poluanților emergenți din categoria produselor farmaceutice în ecosistemele acvatice prin metode analitice complexe
 • dezvoltarea de metode analitice complexe pentru cuantificarea de noi micropoluanți farmaceutici din diferite matrici de mediu prin tehnici de înaltă performanță
 • dezvoltarea la scară de laborator a unor tehnici de epurare pentru îndepărtarea micropoluanților farmaceutici din apele uzate
 • evaluarea ecotoxicologică a poluanţilor emergenţi
 • realizarea unor hărți de risc privind contaminarea cu micropoluanți emergenți din categoria produselor farmaceutice
 • testarea și optimizarea metodelor calitative de analiză a poluanților micro/nanostructurați și elementali din componentele apă, sediment, sol, biotă
 • principii de îndepărtare a poluanților micro/nanostructurați din apă
 • investigarea zonelor critice identificate și distribuția poluanților micro/nanostructurați și elementali în compartimentele ecosistemelor acvatice (apă, sediment, biotă)
 • proiectarea, construirea la scară de laborator şi testarea modulului experimental de îndepărtare a poluanților micro/nanostructurați din apă.

Obiectiv 5 – Nanomateriale

Cercetările din cadrul acestui obiectiv se vor axa pe:

 • obținerea unor nanomateriale ecologice inovative, prin valorificarea unor materiale secundare
 • îmbunătățirea proprietăților nanomaterialelor ecologice inovative în vederea eficientizării capacității de reținere a unor poluanți, prin diferite metode de funcționalizare
 • obținerea unor materiale ecologice hibride, inovative, pe bază de lianți anorganici și nanopulberi, cu proprietăți performante, prin utilizarea unor materiale secundare cu conținut de silice și alumină
 • stabilirea durabilității materialelor ecologice hibride dezvoltate, prin expunerea la diferite medii agresive, în condiții de îmbătrânire controlată (tratamente chimice și fizice).

Obiectiv 6 – Energii Regenerabile

Cercetările din cadrul acestui obiectiv se vor axa pe:

 • actualizarea informațiilor privind distribuția potențialului energetic al României (reprezentări grafice privind potențialul solar, eolian şi hidroenergetic la nivel național);
 • stabilirea eficienței unor sisteme complexe de producere a electricității din surse multiple de energie (o matrice comparativă realizată pe baza datelor obținute din testele de laborator şi teren);
 • determinarea conexiunii dintre materiile prime utilizate în tehnologiile de obținere a energiei regenerabile şi deșeurile din care se pot obține, prin reciclare, materii prime secundare (o matrice de analiză);
 • dezvoltarea unor tehnologii care stau la baza execuției sistemelor de producere a energiei regenerabile din materiale reciclate (două tehnologii);
 • creșterea eficienței unor celule fotovoltaice realizate din materii prime secundare (două tipuri noi de celule fotovoltaice);
 • execuția, la nivel experimental, a unei machetei reprezentând o casă cu consum redus de energie convențională;
 • creșterea eficienței unei turbine eoliene prin adaptarea şi amplasarea ei în cadrul unei construcții turn, dezafectate;
 • optimizarea unei turbine prin utilizarea unor elemente componente realizate din materiale compozite obținute prin reciclarea deșeurilor.

Obiectiv 7 – Calitatea aerului

Cercetările din cadrul acestui obiectiv se vor axa pe:

 • identificarea și cartarea punctelor critice din municipiul București
 • măsurători ale parametrilor de calitate a aerului în puncte fixe, intervale orare( zi/noapte) și anotimpuri diferite
 • modelarea dispersiei poluanților atmosferici din mediul urban
 • elaborarea celor mai adecvate măsuri de reducere a poluării, bazate pe rezultatele studiul de monitorizare a calității aerului.

Obiectiv 8 – Gestiunea și valorificarea deşeurilor

Propunerile de proiecte din cadrul acestui obiectiv se vor axa pe cercetări privind:

 • realizarea unei metodologii de neutralizare a deşeurilor industriale periculoase, provenite de la prelucrarea şi tratarea suprafeţelor metalice prin utilizarea de CO2;
 • realizarea unor materiale de construcţie inovative, tip beton celular, prin înglobarea de CO2 în compoziţia acestora, folosirea zgurei de furnal şi testarea unor cimenturi care au proprietatea de a îngloba CO2 din atmosferă prin punerea lor în aplicare;
 • obţinerea unor agenţi de neutralizare a apelor uzate acide provenite din industria minieră sau similare prin utilizarea CO2
  analiza metodelor de descompunere a deşeurilor tehnologice de tipul emulsiilor uzate sau alte deşeuri similare la nivel internaţional în vederea selectării metodelor electrolitice şi chimice aplicabile la nivel naţional
 • cercetări experimentale de laborator privind aplicarea unor procedee electrolitice pentru descompunerea deşeurilor tehnologice de tipul emulsiilor uzate sau alte deşeuri similare, cu identificarea componentelor valorificabile şi a metodelor de tratare/valorificare a acestor componente
 • cercetări experimentale de laborator privind aplicarea unor procedee chimice pentru descompunerea deşeurilor tehnologice de tipul emulsiilor uzate sau alte deşeuri similare, cu identificarea componentelor valorificabile şi a metodelor de tratare/valorificare a acestor componente
 • elaborarea unei analize comparative a procedeelor electrolitice şi chimice de descompunere a deşeurilor tehnologice de tipul emulsiilor uzate sau alte deşeuri similare în vederea determinării eficienţei acestora
 • elaborarea unui manual de prezentare a metodelor de tratare şi valorificare a deşeurilor tehnologice de tipul emulsiilor uzate sau alte deşeuri similare, aplicabile la nivel naţional
  diseminarea rezultatelor proiectului la nivel național și internațional
Rezultate
 • studii de cercetare
 • baze de date rezultate în urma realizării studiilor de cercetare
 • modele fizice
 • modele numerice
 • modele hidromorfodinamice
 • matrici comparative
 • ghiduri de bune practici
 • handbook informațional
 • manuale prezentare metode
 • modele experimentale
 • sisteme de monitorizare
 • dezvoltarea de soluții hidrotehnice
 • elaborarea de hărți conform obiectivelor proiectelor aferente Programului Nucleu pentru perioada 2019-2022
 • realizarea de reprezentări grafice
 • realizarea de scenarii și prognoze
 • dezvoltarea de metode analitice performante
 • dezvoltarea de metode de cunatificare a poluanților micro/nanostructurali
 • dezvoltarea de noi tehnici și soluții de epurare
 • dezvoltarea de noi tehnologii și instalații experimentale
 • obținerea de filtre pe bază de materiale nanostructurale
 • obținerea de materiale hibride ecologice inovative
 • elaborarea și propunerea de măsuri pentru diminuarea presiunilor asupra mediului și biodiversității
 • rapoarte de încercări
 • cereri de brevete
 • articole științifice cotate ISI și BDI
 • diseminarea rezultatelor prin participarea la comunicări și evenimente științifice