Registrul national al rezervelor secundare de materii prime cu importanţă economică rezultate din reziduurile miniere

Home Registrul national al rezervelor secundare de materii prime cu importanţă economică rezultate din reziduurile miniere
Proiectul este structurat pe 5 etape:

 • Pregătirea logistică și tehnică a proiectului;
 • Reactualizarea informațiilor privind legislația europeană în domeniul resurselor secundare din reziduuri miniere;
 • Situația actuală din țara noastră privind politicile de exploatare a rezervelor secundare de materii prime;
 • Elaborarea documentației privind zonele cu reziduuri miniere exploatabile;
 • Elaborarea documentației privind rezervele secundare de materii prime cu importanță economică rezultate din reziduuri miniere.

Pentru realizare acestui proiect sunt implicate echipe multidisciplinare care reunesc experți în domeniul geologiei, științei și ingineriei materialelor, inginerie chimică, ingineria mediului, proiectare echipament

Conform Planului Strategic de Implementare pentru Parteneriatul European pentru Inovare privind Materiile Prime care sintetizează politicile în domeniul resurselor minerale, dezvoltarea coerentă a acestui domeniu este bazată pe 3 piloni importanți:

 1. Garantarea accesului la materii prime a tuturor actorilor importanți pentru economia europeană;
 2. Determinarea condițiilor pentru o furnizare durabilă cu materii prime;
 3. Dinamizarea eficacității utilizării resurselor și promovarea reciclării cu scopul reducerii consumului de materii prime și dependenței de importuri din afara zonei europene.

În acest context, la nivel european sunt încurajate inițiativele ce au drept scop creșterea durabilă, inteligentă și favorabilă incluziunii și inovării, ținând cont de cererea continuă a produselor miniere. Așadar, este promovată dezvoltarea celor mai bune practici și tehnologii de colectare și tratament al deșeurilor, îmbunătățirea accesului la statistici privind deșeurile și fluxurile de materiale în vederea susținerii cercetării și inovării. Astfel, prezentul proiect își propune realizarea unei baze de date la nivel național privind rezervele secundare de materii prime din reziduuri miniere, astfel încât România să poată participa la activitățile platformei europene și beneficia de expertiza acesteia. Reziduurile miniere prezintă interes datorită impactului negativ al acestora asupra mediului evidențiat prin formare de ape acide, poluare cu metale grele (Pb, Cu, Zn, Cd, Hg) și metaloizi (As, Sb), fenomene de instabilitate mecanica, blocarea terenurilor agricole sau intravilane, modificarea peisajului în zone cu potențial turistic. Totuși, aceste reziduuri prezintă posibilitate de valorificare industrială ca resurse minerale secundare prin recuperarea elementelor utile de bază (Au, Ag, Cu, Pb, Zn, Fe, Mn, W, Mo) pentru care au fost deschise minele sau a unor elemente care au intrat recent în sfera de interes a valorificării industriale (Ge, In, Te, Cd, Sb), utilizarea elementelor de ganga (cuarț, feldspat, minerale argiloase) sau folosirea unor reziduuri miniere ca amelioratori pentru soluțiile sărace (de exemplu în cazul unor halde ale minelor de cărbuni).

 • Parteneri
  CO – Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Metale Neferoase și Rare (IMNR)
  P1 – Institutul Geologic al României (IGR)
  P2 – Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Metale şi Resurse Radioactive (INCDMRR – ICPMRR)
  P3 – Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Protecția Mediului (INCDPM București)
  P4 – Institutul Naţional de Cercetare – Dezvoltare pentru Chimie si Petrochimie (ICECHIM)
  P5 – COSFEL ACTUAL SRL
 • Responsabili de Proiect
  Dr. ing. habil. Deák György, CS I
 • Perioada de desfășurare
  14.11.2017 – 10.12.2018
 • Finanțat prin
  Ministerul Cercetării și Inovării
Obiective
Obiectivul general al proiectului constă în realizarea unui registru național al resurselor secundare de materii prime rezultate din reziduurile miniere care să permită repoziționarea domeniului minier din perspectiva asigurării resurselor minerale necesare unei dezvoltări durabile a țării, în condiții prietenoase cu mediul.

Obiectivele specifice ale proiectului se referă în principal la:

 • Reactualizarea într-o perioadă de un an, pe parcursul derulării proiectului, a bazei de date integrate privind resursele secundare de materii prime din reziduuri miniere, cu accent pe halde și iazuri de steril. Se vor eșantiona cel puțin 20 de zone reprezentative;
 • Simularea în condiții tehnico-economice, a procesării resurselor secundare de materii prime (iazuri de steril), cu scopul identificării modalităților de eficientizare a acestora, în condiții prietenoase cu mediul, cu accent pe studiul impactului de mediu în strânsă concordanță cu legislația europeană;
 • Realizarea a 3 studii de caz care să asigure implementarea rapidă a rezultatelor proiectului;
 • Organizarea a 2 dezbateri naționale și 5 dezbateri regionale în zone reprezentative, cu scopul informării publicului cu privire la activitățile de exploatare a resurselor secundare din reziduuri miniere și al demarării cooperării eficiente între instituții și autorități (ministere, agenții cu preocupări în domeniu, organizații locale, camere de comerț, ONG-uri, institute și  universități cu preocupări în domeniu, potențiali utilizatori).
Rezultate obținute
Implementarea proiectului a determinat obținerea următoarelor rezultate:

 • Informații reactualizate privind legislația europeană în domeniul resurselor secundare de materii rezultate din reziduuri miniere și protejarea zonelor de importanță internațională;
 • Analiza SWOT a situației actuale din țara noastră privind politicile de exploatare a rezervelor secundare de materii prime rezultate din reziduuri miniere;
 • Bază de date națională privind rezerve de reziduuri miniere;
 • Inventarierea zonelor de reziduuri miniere, evaluare și caracterizare, condiții tehnico-economice de exploatare, studii de caz;
 • Dezbateri naționale și regionale, inclusiv în cadrul unor sesiuni științifice.