Program Nucleu (Mediu, Apă, Energie Regenerabilă, Sturioni) (MADED)

Home Program Nucleu (Mediu, Apă, Energie Regenerabilă, Sturioni) (MADED)
Institutul Național pentru Cercetare și Dezvoltare în Protecția Mediului – INCDPM București a desfășurat în perioada 2009-2015 Programul Mediu, Apă, Dezvoltare Durabilă, cu acronimul MADED și codul PN 09 06.

Perioada de dezvoltare inițială a fost de trei ani, 2009-2012, fiind extinsă până în 2015. Au fost finanțate 31 de proiecte de cercetare, structurate pe trei obiective: Mediu, Apă și Dezvoltare Durabilă. Cele 31 de proiecte au fost abordate cu mare profesionalism de către cercetătorii institutului, cu diverse specialități: ingineri, chimisti, fizicieni, matematicieni, geografi, ingineri de științe materiale, ecologiști, biologi etc., tinerii absolvenți fiind îndrumați de experiența vastă a cercetătorilor în vârstă. De menționat că institutul este echipat cu o aparatură performantă, echipamente moderne de prelucrare a datelor, stații de monitorizare, etichete cu ultrasunete, tehnologie batimetrică multiplă pentru monitorizarea habitatelor sturionice etc. Lucrările rezultate din cele 185 de faze ale proiectului s-au concentrat, în special asupra ultimii trei ani, pe probleme legate de modelarea matematică, hidraulică și dezvoltarea hărților cu risc de inundații și riscuri de inundații, utilizarea tehnicilor GIS moderne, etichetarea și monitorizarea sturionilor pe sectorul dunărean din România.

În același timp, problema utilizării surselor regenerabile de energie și energie verde a fost abordată în cadrul Centrului de Excelență stabilit pe parcursul unei etape suplimentare de proiect în 2015. Pentru a susține și dezvolta Centrul de Excelență pentru Energia Verde, un spațiu special a fost conceput pentru dezvoltarea activităților sale specifice, susținute de fondurile furnizate de Programul Nucleu pentru faza suplimentară din 2015.

Temele de cercetare abordate în fazele anterioare ale proiectului au constituit punctele de plecare pentru noile propuneri privind mediul, energia verde, apa, sturionii și au susținut dezvoltarea de noi cercetări pe direcțiile menționate.

  • Responsabili de Proiect

  • Perioada de desfășurare

    2009 – 2015

  • Finanțat prin

    ANCS-DGP

Obiective
Obiectivul general al Programului Național MADED presupune asigurarea suportului tehnic și științific necesar pentru politica de mediu din țara noastră, și anume protecția domeniilor de mediu care vizează armonizarea dezvoltării socio-economice cu cerințele derivate din principiul dezvoltării durabile.

Obiective specifice

Obiectivele specifice pentru programul MADED sunt următoarele:

Obiectivul 1: Protecția mediului – asigurarea unui instrument de evaluare integrat viabil și perfecțios pentru calitatea mediului, indispensabil procesului decizional – privind politica de mediu (identificarea problemelor, stabilirea domeniului – soluții legislative adecvate, precum și autoevaluarea eficacității măsurile luate – abordarea DPSIR) și nivelul de gestionare a mediului efectuat de autoritățile competente.

Obiectivul 2: Protecția calității apei – într-o viziune holistică, acest obiectiv abordează preocupări complexe la nivel regional și în special la nivel național privind gestionarea integrată a resurselor de apă (suprafețe și ape subterane). Se iau în considerare atât sursele de poluare punctuale, cât și cele difuze, abordarea acestora fiind în conformitate cu prevederile specifice din Directiva 2000/60 / CE.

Obiectivul 3: Dezvoltarea durabilă – primele două obiective prezentate mai sus conduc direct la necesitatea fundamentării tehnice și științifice a politicii generale de mediu și a politicii de protecție a calității apei în special. Soluțiile tehnologice, indiferent de domeniul de activitate al zonei de investigație, împreună cu viabilitatea, trebuie să facă parte dintr-un parametru economic durabil, atât pe termen scurt, cât și pe termen mediu.

Rezultate
Pentru a evidenția principalele rezultate obținute în cadrul Programului Nucleu, pe scurt sunt prezentate următoarele proiecte reprezentative:

PN 09060365 Tema de cercetare a abordat dezvoltarea modelelor numerice (folosind Delft 3D și HEC-RAS) pentru filiala Dunării din Epurașu, care va fi utilizată ca punct de referință pentru un proces de modelare hidraulică ulterioară care va cuprinde Dunărea între Baziaș și Moldova Nouă; procesele de transport al sedimentelor au fost estimate folosind hărți și profile transversale și longitudinale.

PN 09060112.1 Utilizarea modelării numerice în testarea diferitelor scenarii cu condiții de aplicabilitate reale în zona confluenței Bala – Dunărea Veche.

PN 09060245.2 Centrul de excelență privind energia verde / regenerabilă cu instalații integrate.

PN 09060122 În urma cercetărilor efectuate în una din fazele de proiectare din 2015, folosind modelarea numerică a dispersiei poluanților în atmosferă, a apărut nevoia de a întreprinde măsuri de ecologizare a întregii arii de studiu; au fost propuse opțiuni de ecologizare a zonelor legate de iazurile de decantare din Moldova Nouă.

PN 09060238 și PN 09060239 au abordat în mai multe faze ale proiectului dezvoltarea și îmbunătățirea indexului de calitate multiparametric al algoritmului ecosistemelor acvatice și au subliniat metoda de atribuire a greutății și abordarea extracției ratei pentru un set predefinit de indicatori stabiliți pentru evaluare. Până în prezent, tema proiectului a fost distribuită în medii științifice prin includerea în studii doctorale, participarea la conferințe și publicarea articolelor în reviste de specialitate.

PN 09060366 Proiectul a vizat cercetarea sturionilor sălbatici în România din punct de vedere al conservării speciilor și habitatelor. Lucrările au evidențiat monitorizarea habitatelor de reproducere prin efectuarea de măsurători pe teren și prelevarea probelor de probe de apă, identificarea posibilelor influențe ale factorilor hidrologici și hidro-chimici asupra comportamentului reproductiv al sturionilor.

Lucrările de cercetare efectuate în perioada 2009-2015 au condus la capitalizarea acestora prin prezentarea rezultatelor obținute la conferințe, simpozioane, ateliere (aproximativ 119 evenimente științifice), din care au fost publicate 30 de lucrări ISI. Au fost certificate două brevete și au fost publicate două cărți specializate. Brevetul nr. A / 00773/2012  a obținut medalia de aur la Bruxelles, 2015.

Rezultatele cercetării în cadrul programului “Nucleu” au fost prezentate pentru capitalizarea lor Ministerului Mediului și Pădurilor și Ministerului Dezvoltării Regionale și Turismului, precum și sectorului privat. Se remarcă faptul că multe dintre rezultatele cercetării au fost prezentate și la conferințele internaționale organizate de Asociația Balcanilor de Mediu, BENA, unde au fost acordate premii pentru lucrările prezentate.

După cum s-a menționat anterior, activitatea de cercetare a fost realizată de tineri cercetători cu sprijinul permanent al managementului experimentat și al cercetătorilor, reflectând atenția specială acordată îndrumării și formării tinerilor cercetători.