Completarea nivelului de cunoaștere a biodiversității prin implementarea sistemului de monitorizare a stării de conservare a speciilor și habitatelor de interes comunitar din România și raportarea în baza articolului 17 al Directivei Habitate 92/43/CEE – Evaluarea stării de conservare pentru speciile de pești de interes comunitar la nivel național și determinarea stării favorabile/nefavorabile a acestora, în baza articolului 17 a Directiei Habitate 92/43/CEE în vederea realizării raportării de țară

Home Completarea nivelului de cunoaștere a biodiversității prin implementarea sistemului de monitorizare a stării de conservare a speciilor și habitatelor de interes comunitar din România și raportarea în baza articolului 17 al Directivei Habitate
Monitorizarea stării de conservare a speciilor de pești de interes comunitar la nivel național și determinarea stării favorabile/nefavorabile a acestora, se realizează în baza articolului 17 al Directiei Habitate 92/43/CEE. Articolul prevede ca la fiecare șase ani începând de la expirarea perioadei prevăzute în Articolul 23, statele membre să întocmească  un raport asupra aplicării dispozițiilor luate în cadrul directivei. Acest raport include o evaluare adecvata a progreselor realizate și, în particular, a contribuției (rețelei) NATURA 2000 la realizarea obiectivelor specificate în Articolul 3. Raportarea națională privind starea de conservare a speciilor de pești de interes comunitar pentru care INCDPM București este responsabil s-a realizat având la bază atât informațiile raportării anterioare, cât și colectarea datelor din planurile de management ale ariilor naturale protejate aprobate și puse la dispoziție de către autoritatea centrală pentru protecția mediului (Ministerul Mediului). Pentru realizarea unui raport cât mai verosimil datele provenite din raportarea anterioară și din planurile de management aprobate au fost coroborate cu baza de date colectată de către INCDPM București în perioada 2011-2019, atât pentru speciile de sturioni cât și pentru celelalte specii de pești de interes comunitar. Astfel, raportarea realizată de către INCDPM București s-a efectuat pentru 35 specii de pești de interes comunitar, pentru care au fost evaluate conform celor impuse de Comisia European:

 • starea populațiilor;
 • starea habitatelor;
 • starea de conservare;
 • distribuția la nivel național.
 • Parteneri
  Ministerul Mediului – Direcția Biodiversitate (MM-DB) – coordonator proiect
 • Responsabili de proiect
  Dr. ing. Monica MATEI – Coordonator proiect
  Ing. DEÁK György Ph.D Habil. – Expert coordonator implementare activități
  Ing. Marius RAISCHI –  Expert tehnic monitorizare activități
  Ec. Mădălina BOBOC – Expert financiar
  Ecol. Tiberius DĂNĂLACHE – Expert cheie monitorizare ihtiofaună
  Dr. ecol. Elena HOLBAN –  Expert cheie monitorizare ihtiofaună
  Ing. Alexandru CRISTEA –  Expert cheie monitorizare ihtiofaună
  Geogr. Bogdan URIȚESCU – Expert cheie GIS
 • Perioadă
  03.2019 – 03.2022 (În desfășurare)
 • Finanțat prin
  Programul Operațional Infrastructura Mare (POIM), Axa Prioritară 4 – Protecția mediului prin măsuri de conservare a biodiversității, monitorizarea calității aerului și decontaminare a siturilor poluate istoric, Obiectivul Specific 4.1 “Creşterea gradului de protecţie şi conservare a biodiversităţii şi refacerea ecosistemelor degradate”
Obiective
 • Actualizarea, completarea și îmbunătățirea metodologiilor de monitorizare a speciilor de pești.
 • Analiza, verificarea și colectarea datelor privind distribuția speciilor de pești raportate anterior și cele  menționate în studiile elaborate în cadrul proiectelor cu finanțare nerambursabilă, în vederea îmbunătățirii rezultatelor următoare.
 • Colectarea datelor din teren pentru elaborarea inventarelor şi hărţilor (inclusiv în sistem GIS) pentru speciile de pești de interes comunitar.
 • Analiza, verificarea și validarea datelor colectate din teren în vederea elaborării evaluării statutului de conservare pentru speciile de pești de interes comunitar.
 • Introducerea datelor în sistemul naţional de monitoring SIMSHAB și realizarea raportului de țară în baza prevederilor articolului 17 din Directiva Habitate 92/43/CEE.
Rezultate așteptate
 • Metodologie pentru analiza, verificarea și colectarea datelor privind distribuția speciilor de pești menționate în raportarea anterioară și în studiile elaborate în cadrul proiectelor cu finanțare nerambursabilă.
 • Bază de date cu informațiile existente privind starea actuală de conservare a speciilor de pești de interes comunitar în urma colectării datelor din teren.
 • 34 hărți în format GIS de distribuție pentru speciile de pești de interes comunitar.
 • 34 hărți de tip “RANGE” pentru speciile de pești de interes comunitar.
 • Raport național al României pentru speciile de pești de interes comunitar realizat, validat și transmis conform prevederilor articolului 17 din Directiva Habitate 92/43/CEE.
Rezultate realizate
 • Raport național al României pentru speciile de pești de interes comunitar realizat conform noului format de raportare și încărcat în sistemul naţional de monitoring SIMSHAB, transmis Comisiei Europene prin adresa nr. 2257/GLG/02.05.2019.
 • Raport național al României cu rezolvarea tuturor clarificărilor solicitate de către Comisia Europeană, transmis la data de 31.08.2019.